Rekisteri ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

4 Shield Oy
Y-tunnus: 3222365-5
Äyritie 8 B 
01510 Vantaa

asiakaspalvelu@shieldin.fi
+358 10 517 0770

Rekisterin nimi

4 Shield Oy:n asiakasrekisteri

Rekistereihin tallennettavat tiedot

Seuraavat tiedot voidaan tallentaa 

a) 4 Shield Oy:n asiakasrekisteriin 

 • Etu- ja sukunimi 
 • Organisaation nimi 
 • Y-tunnus 
 • Postiosoite 
 • Puhelinnumero 
 • Sähköpostiosoite 
 • Laskutustiedot 

b) 4 Shield Oy:n uutiskirjeen tilausrekisteriin 

 • Etu- ja sukunimi 
 • Organisaation nimi

Rekisterien tietojen käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään

 • Asiakasprojektien hallinnointiin
 • 4 Shield Oy:n tiedottamiseen ja uutisointiin, mikäli rekisteröity on liittynyt uutiskirjeen lähetyslistalle
 • Rahoittajaraportointiin

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuus ja/tai tilaus on voimassa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse rekisteröityessään 4 Shield Oy:n asiakkaaksi tai -uutiskirjeen tilaajaksi. Myös muita luotettavia tahoja ja rekistereitä voidaan käyttää rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoihin on pääsyoikeus

 • Rekisterinpitäjän työntekijöillä
 • Asiakasprojektien hallintaan liittyvillä alihankkijoilla
 • Määritellyin osin kolmannella osapuolella

Osa tiedoista voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle asiakasprojektin toteuttamista varten. Rekisterinpitäjä huolehtii, että kolmannen osapuolen ja henkilötietojen käsittelijän tietoturva on toteutettu tarpeellisessa laajuudessa. Kolmansille osapuolille luovutettavia tietoja voivat olla:

 • Etu- ja sukunimi
 • Tilaajaorganisaatio
 • Postiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Laskutustiedot

Tietojen suojaamisen periaatteet

4 Shield Oy on laatinut tietosuojakäytännön, jonka mukaisia tietoturvallisuuden hyviä käytäntöjä 4 Shield Oy ja sen henkilöstö noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekistereitä säilytetään

 • suojatulla verkkoasemalla, johon on pääsy vain rekisterinpitäjän työntekijöillä ja verkkopalvelimen palveluntarjoajalla eli henkilötietojen käsittelijällä
 • palveluntarjoajien suojatuilla palvelimilla, joihin on pääsy vain osalla rekisterinpitäjän työntekijöistä ja kyseisen palvelun.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. 4 Shield Oy oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröity voi tehdä mahdollisen korjaus- tai poistopyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjaus- tai poistopyynnön 4 Shield Oy:lle postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia 4 Shield Oy:lle osoitteeseen asiakaspalvelu@shieldin.fi.